សុខភាព​ភ្នែក​! វិធី​ការពារភ្នែកពេល​ប្រើប្រាស់​កំព្យូទ័រច្រើន

ពិត​ណាស់ ប្រសិន​បើអ្នកប្រើ​ប្រាស់​កំព្យូទ័រ​ច្រើន​ម៉ោង និងអាចធ្វើអោយ​អ្នកងាយរងគ្រោះ នឹងបញ្ហាភ្នែក​ប្រសិន​បើអ្នក​មិនមាន វិធីការពារ​ផ្សេងៗ។ ខាងក្រោមនេះ​ជា​វិធី​យ៉ាងងាយ​ដែលអាច​ជួយ កំណត់ពន្លឺអេ​ក្រង់កំព្យូទ័រ​តាម​តំបន់​ដែល​អ្នក​រស់​នៅ ជាមួយ

  • បន្ទាប់ពីអ្នកទាញយក រួចមកសូមដំឡើងកម្មវិធីនោះ

  • ​បន្ទាប់មកវានិងចាប់ផ្ដើម ដំណើរកម្មវិធីនោះ​តាមពេលវេលា យប់ឬថ្ងៃ

  • យើងតាមផ្ដើមធ្វើការ​កំណត់តំបន់ សូមចុចលើ ប៊ូតុង Locate

  • សួមវាយនៅទីតាំងរបស់អ្នក​ដើម្បីអោយកម្មវិធីនោះ​វា​នឹង​កំណត់ជាស្វ័យប្រវត្តិ ពីតំបន់របស់អ្នក និងម៉ោង
  • សូមចម្លងលេខក្នុងប្រអប់នោះចូល​ទីក្នុ​ងប្រអប់ខាងក្រោម ៖

នោះវានិង​កំណត់ពន្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តិ ទៅតាមតំបន់អ្នករស់នៅ បានត្រឹមត្រូវ។ កម្មវិធី​នេះ​ដំណើរ​គ្រប់​

[ប្រភព និងទាញយក៖ ទីនេះ ]