អីយ៉ា! ងាយ​ស្រួល​ជាមួយការកែ​រូប​ភាព​ស​ខ្មៅ

ពិត​ជា​ងាយស្រួល​ណាស់ ជាមួយ​អ្នកជំនាញ​កែរូបភាព​ វា មាន​សមត្ថភាព បន្ថែមពណ៌ យ៉ាងស្រស់ស្អាត ហើយចំណាយពេល​តិច ហើយ​បាន​មកវិញ​បានរូប​យ៉ាងស្រស់ស្អាត ទៀត​ផង៖

ខាងក្រោមជារូបភាព Leaf ៖

ការផាត់ពណ៌

ការផាត់តាមតំបន់

ការប្រៀបធៀប

 ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់

ពិតជាងាយស្រួលណាស់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រាន់តែចុចស្តាំនោះវាចេញដូចខាងក្រោម៖

  • Open..  ៖ សម្រាប់បើ​កឯក​សារ ដំណើរ​ការជា​មួយ​បក្រភេទ bmp, gif, jpg, jpeg, png, pcx, psd, j2k, j2p, raw, tif, nef, crw, ref
  • Copy ៖ សម្រាប់ចម្លង
  • Save ៖ រក្សាទុកជារូបភាព
  • Save as PDF ៖ រក្សាទុកជា PDF
  • Undo ៖​ ត្រឡប​មកក្រោយ
  • Redo៖ ទៅមុខ
  • Style៖ ការរើសប្រភេទនៃការផាត់​ពណ៌
  • brush size ៖ ទំហំជក់
  • Help៖ ជំនួយ
  • About Leaf ៖ អំពីកម្មវិធី
ទាមទារ៖ Windows Xp, Vista និង Windows 7
ទាញយក និងប្រភព៖ ទីនេះ