ពុម្ព​រូបរាង Google+ សម្រាប់ Windows 7

នេះ​គឺ​ជា​ (theme) + សម្រាប់ 7 ដែល​មាន​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​នឹង​រូប​ផ្ទៃ​ក្រោយ​២០ជាង ប្រកប​ដោយ​គុណ​ភាព​ខ្ពស់ ច្បាស់, មាន​រូប​សញ្ញាណ (icon) នានា, មាន​សម្លេង​ថ្មីៗ និង ទ្រនិច​ចង្អុល (cursor) ជា​ច្រើន​និង​ស្អាតៗ។ អ្នក​អាច​ទាញ​យក​តាម​តំណ​ខាង​ក្រោម​នេះ។់

ទាញ​យក

[ប្រភព​ដើម៖ VIKITECH]