៥ ចំនុច​ការ​ពារ​សុវត្ថិភាព​កុំព្យូទ័រ​អ្នក

ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​បាន​ពិនិត្យ និង​រក​វិធី​​​សុវត្ថិភាព​ទេ​នេះ កុំព្យូទ័រ​អ្នក​នឹង​ងាយ​ទទួល​រង​នូវ​ការ​វាយ​ប្រហារ​ផ្សេងៗ។  មាន​កម្មវិធី​មេរោគ​​មួយ​ចំនួន​ជា​ច្រើន​ដែល​​បន្លំខ្លួន បើ​សិន​យើង​មិន​បាន​ពិនិត្យ ឬ​មាន​វិធាន​ការ​សម្រាប់​ការពារ​នោះ​ទេ កុំព្យទ័រអ្នកច្បាស់ជា​រងគ្រោះ។ ខាងក្រោមជាចំនុចខ្លះ​សម្រាប់​ការ​ការពារកុំព្យទ័ររបស់លោកអ្នក៖

ប្រើប្រាស់កម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគរបស់អ្នក

អ្នកត្រូវប្រើប្រាស់​កម្មវិធីកម្វាត់មេរោគ ណាមួយដែលអ្នកទុកចិត្ត មានអជ្ងាបណ្ឌត្រឹមត្រូវ ។ អ្នកត្រូវធ្វើការងារ Scan កម្មវិធី ឬ​ទី​តាំង​ណា​ដែល​អ្នក​សង្ស័យ​ជាប់​ជានិច្ច។

ពិនិត្យ Digital Signatures

មាន files របស់ Software មួយចំនួន ដែលបានប្រភព ក្រុមហ៊ុន ស្ថាប័ណសម្រាប់ផលិត Software ច្បាស់លាស់ នោះ File នោះនិងមានអត្ដសញ្ញាណច្បាស់លាស់ដែរ ផ្ទុយទៅវិញ បើសិន File នោះគ្មានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ ពេលយើងដំណើរការវាអាចប្រឈមមុខ និងគ្រោះថ្នាក់។ តើធ្វើដូចម្ដេចបានដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណ?
ចុចស្ដាំលើ file រើសយកពាក្យ  “Properties”:

win7sec-vnc-properties

ចុចលើ Tab Digital Signatures នោះអ្នកអាចឃើញព័ត៌មានរបស់ឯកសារនោះ

ដូចអ្នកបានឃើញអ្នកទទួលខុសត្រូវគឺ  “RealVnc Limited

ការបង្កើត Restore Point

គ្រប់ពេលទាំងអស់អ្នកអាចរងការវាយប្រហាជាមួយកំព្យូទ័ររបស់អ្នក ដូចនេះអ្នកត្រូវបង្កើត restore point ។ ហេតុអ្វីអ្នកត្រូវ restore point? ព្រោះថា restore point អាច​ហៅ​ការកំណត់ ទាំងនោះត្រឡប់ មកភាពដើមវិញតាមរយៈ restore  Recovery។

ចុច Start វាយ “create restore point” រើសកម្មវិធីដូចរូបបង្ហាញ:

ត្រង់ System Protection Tab សូមចុចលើ “Create” ជាការស្រេច:

ការបង្កើត User ក្រោមលក្ខខណ្ឌ

ជាធម្មតាក្នុង 7 មាន user ជាលក្ខណ administration និង Standard ។ ដូចនេះ បើសិនអ្នក​ប្រើប្រាស់ធ្វើការធម្មតា ឬដាក់អោយអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មតា អ្នកកំណត់​ត្រឹមតែ Standard បានហើយ ខាងក្រោមនេះជាការកំណត់ ឬបង្កើត User Account Standard ថ្មី៖

ចុច Start វាយ “user accounts” ហើយរើសយក Add or Remove user accounts :

win7sec-find-user-accounts

រើស “Create a new account“:

win7sec-create-new-account

វាយ និងបំពេញតាមរូបភាពដាក់អោយ ឧទាហរណ៍៖ “Standard user” រួចចុច “Create account“:

win7sec-create-standard-user

ការការពារពី Internet

មានមេរោគច្រើនណាស់ដែលមានប្រភពពីអ៊ីនធឺណិត ដូចនេះអ្នកត្រូវកំណត់វែបសាយណាដែលជាប្រភេពមានការវាយប្រហាពីមេរោគតាមអ៊ីនធឺណិត សូមចូលដូចខាងក្រោម៖

ចុច Start វាយ  “windows firewall advanced“.

win7sec-search-windows-firewall-advanced

ចូលទៅ៖ “Outbound Rules” រួចចេញផ្ទាំងដូចខាងាក្រោម រួចជ្រើសរើសយក “New Rule…“ដូចរូប៖

win7sec-firewall-outbound-new-rule

ចុចត្រង់ program រួចចុច next:

រើសយក “Block the connection” ហើយចុច next ជាការស្រេច

នេះគ្រាន់តែជាចំនុចខ្លះៗប៉ុណ្ណោះ​សម្រាប់អ្នកធ្វើការការពារសុវត្ថិភាពរបស់កំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

[ប្រភព​ព័ត៌មាន៖ maketecheasier]