រូបក្រាហ្វិក៖ ប្រវត្តិ​របស់ Skype

Skype គឺជា កម្មវិធី​សម្រាប់​ជជែកកម្សាន្ត​មួយ​ដ៏​ពេញ​និយម​សម្រាប់​កុំព្យូទ័រ, ទូរស័ព្ទ និង Tablet ផងដែរ ។
ខាងក្រោមនេះជា៖ ប្រវត្តិរបស់ Skype
ចុចទីនេះ ដើម្បីបង្ហាញរូបខាងលើទំហំធំ
[skypejournal]