រូបក្រាហ្វិក៖ ប្រវត្តិរបស់ WordPress

ជា​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​មាតិកា​គេហទំព័រ ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយ​ភាព​ជាង​គេ ក្នុង​ចំណោម​ប្រព័ន្ធ​ផ្សេងៗ​ទៀត។ ព្រោះ​វា​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ជា​លក្ខណៈ ប្លក់ (Blog, កំណត់​ហេតុ​លើ​បណ្ដាញ ដូច​ជា​គេហទំព័រ​សារព័ត៌មាន​ជា​ដើម)។ ហើយ​ប្រព័ន្ធ​មួយ​នេះ ក៏​មាន​ភាសា​ខ្មែរ​ផង​ដែរ តែ​ពុំ​ទាន់​មាន​ភាព​ល្អ​នោះ​ទេ ព្រោះ​តែ​កញ្ចប់​ភាសា​នោះ​បាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់ 2.0 (កំណែ​ចាស់)។
ខាងក្រោមនេះជា៖ ប្រវត្តិ​របស់ WordPress
[website-monitoring]