ការបង្កើត Shutdown / Restart / Lock Icons ក្នុង Windows 7

ជាភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការធ្វើការងារ ជាធម្មតាអ្នក​ប្រើចំណាយពេលច្រើន​ក្នុងការបើកកម្មវិធី ឬបើកការបញ្ជាអ្វីមួយ​ដូចនេះខាងក្រោមនេះ​ជាងការបង្ដើត  Shutdown / Restart / Lock ៖

របៀបអនុវត្តន៍៖

  • ដំបូងសូមចុចស្ដាំ desktop –> New  –> សូមរើសយក Shortcut.

image

  • បន្ទាប់មកចេញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម៖

image

  • ដើម្បីបញ្ជាដំណើរការសូមវាពាក្យដូចខាងក្រោមក្នុងប្រអប់ Type the location of the item: ដូចខាងក្រោម៖

Shutdown Computer

Shutdown.exe -s -t 00

Restart Computer

Shutdown.exe -r -t 00

Lock Workstation

Rundll32.exe User32.dll,LockWorkStation

Hibernate Computer

rundll32.exe PowrProf.dll,SetSuspendState

Sleep Computer

rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0

  • បន្ទាប់មកដាក់ឈ្មោះ Icon នោះ

image

  • បន្ទាបើមកអ្នកកចុច Finish
  • បើសិនចង់ដំណើរការត្រូវចុចពីរដងលើ Icon នោះ វានិងដំណើរ

ការបង្កើត Shortcut Icon

  • សួមចុចស្ដាំលើរូប Icon –> រើសយកពាក្យ Properties

image

  • សូមចុចលើប៊ូតុង Change Icon button —> បន្ទាប់មកចេញផ្ទាំងដូចខាងក្រោមសូមរើសរូបមួយសម្រាប់ដំណាង រួចចុច Ok

image

ប្រភព ទីនេះ