គ្រប់គ្រង​បណ្តាញ​សង្គម ជជែកកម្សាន្ត និង​អ៊ីម៉ែល​ជាមួយ LiveGo

បណ្តាញ​សង្គម គឺជា​​មធ្យោបាយមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ជាការទំនាក់ទំនងជុំវិញពិភពលោក ។ កាល​ពី​មុន យើងប្រើប្រាស់អ៊ីម៉ែល និងការផ្ញើសារខ្លីៗដែល​សម្រាប់ដែលជាការទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត ។ ដើម្បីផ្តល់​ភាព​ងាយស្រួល យើងគួរតែប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមសម្រាប់ជាការទំនាក់ទំនង ។LiveGO គឺជា ​ដែល​ផ្តល់អោយលក្ខណៈ​ជាច្រើន​សម្រាប់បណ្តាញសង្គម និងកម្មវិធីជជែកកម្សាន្ត ។ នៅ​ក្នុងនោះ​បណ្តាញសង្គមមានដូចជា , twitter រីឯ​កម្មវិធី​ជជែក​កម្សាន្តមានដូចជា MSN Messenger, Yahoo and Gtalk, និងអ៊ីម៉ែលដូចជា Hotmail, Gmail and Yahoo! ។

លោកអ្នក​អាចចាប់​ផ្តើមជាមួយ Facebook ឬ Google Account ក៏បានដែរ ។
បន្ថែម​គណនីផ្សេងៗទៀត

គ្រប់គ្រងគណនីដោយតាម Dashboard
[vikitech]