ចាក់ និងដោះសោរ Drives ជាមួយ BitLocker

មានវិធីច្រើនណាស់សម្រាប់ចាក់សោរ Drives ខាងក្រោមនេះជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់​ចាក់សោរ Drives របស់អ្នក។ នេះជាកម្មវិធីងាយស្រួលប្រាស់ ណាស់ មិនស្មុគ្រស្មាញ

លក្ខណៈផ្សេងទៀត

Platform:  7 (32/64-bit)

Requirement: .Net Framework 3.5 (already included in Windows 7)

Price: Free (Open source)

Owner: AddictiveTips

License: GNU Public License

ទាញយក ទីនេះ
ទាញយកកូដ ទីនេះ