រូប​ក្រាហ្វិក៖ លីនុច នា​អតីតកាល និង បច្ចុប្បន្នកាល

ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ ការ​ប្រើ​ប្រាស់ លីនុច តែង​មាន​កំណើន​ក៏​ប៉ុន្តែ​មិន​មែន​ជា​សំទុះ​កើន​ឡើង​ខ្លាំ​ងឡើយ។ មាន​ទូរស័ព្ទ និង កុំព្យូទ័រ ជា​ច្រើន​បាន​ជ្រើស​រើស​យក លីនុច ហើយ​ចំនួន​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ទូទៅ​ក៏​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ដែរ ក្នុង​រយៈ​ពេល​ជិត ២០ឆ្នាំ​មក​នេះ។ ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា​រូប​ក្រាហ្វិក ដែល​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ មូលនិធិ​លីនុច ( Foundation) នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា អំពី​ការ​រីក​ចម្រើន​នៃ​លីនុច។

[ប្រភព​ព័ត៌មាន៖ Tech Crunch]