ស្អាត! ជាមួយស្បែករបស់ Ubuntu លើ Windows 7

កាលពីអត្ថបទមុនៗ អ្នកបានឃើញរួចមកហើយពី ស្បែក 8 និងស្បែក lion លើ 7 ខាងក្រោមនេះជាស្បែកថ្មីមួយទៀត​ដែល​មានរូបរាងដូចទៅនិង ដែលជារូបរាងស្អាត ។ ខាងក្រោមនេះជារូបភាពរបស់ស្បែក លើ 7 ៖

ubuntu skin pack for windows 7

ទាមទា៖

– Windows 7 SP1
– X86(32Bit) and X64(64Bit)
– All Language Versions

ទាញយក៖  ទីនេះ