បើកគ្រប់ប្រភេទ​ឯកសារជាមួយ FreeOpener

តើ​លោក​អ្នកតែង​តែ​គិត​ថាពិបាកដំឡើងកម្មវិធីដែលអាច​បើកប្រភេទឯកសារទៅ​ចំណង់​ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក ។ ប្រសិន​លោក​អ្នក​ចង់បើកឯកសារ Word លោកអ្នកត្រូវដំឡើងកម្វវិធី Microsoft Office ជាមិនខាន ។ ប្រសិនលោកអ្នកចង់បង្ហាញឯកសារកូដដូចជា C#, java និងភាសាដទៃទៀត លោកអ្នក​ត្រូវ​ដំឡើង Langauge Editor ។ ប្រសិន​ជា​លោកអ្នក​បើក Web page ដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវការ Web សម្រាប់បើកវា ។

ដើម្បី​ផ្តល់​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ពុំចាំបាច់ដំឡើងកម្មវិធីច្រើននោះ យើងអាចប្រើកម្មវីធី FreeOpener ។ FreeOpener គឺជា កម្មវិធីផ្តល់ដោយឥតគិតថ្លៃដែល​សម្រាប់​បើកប្រភេទឯកសារ  ដែលបើកបានជាង ៧៥ប្រភេទឯកសារ ។
ប្រភេទឯកសារដែលគាំទ្រ
Web Pages (.htm, .html)
Code Files (.c, .cs, .java, .js, .php, .sql, .vb)
Documents (.psd)
Images (.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .tiff)
XML Files (.resx, .xml)
PowerPoint® Presentations (.ppt, .pptx)
Media (.avi, .flv, .mid, .mkv, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpg, .mov, .wav, .wmv)
Microsoft® Word Documents (.doc, .docx)
7z Archives (.7z)
SRT Subtitles (.srt)
RAW Images (.arw, .cf2, .cr2, .crw, .dng, .erf, .mef, .mrw, .nef, .orf, .pef, .raf, .raw, .sr2, .x3f)
Icons (.ico)
Open XML Paper (.xps)
Torrent (.torrent)
Flash Animation (.swf)
Archives (.jar, .zip)
Rich Text Format (.rtf)
Text Files (.bat, .cfg, .ini, .log, .reg, .txt)
Apple Pages (.pages)
Microsoft® Excel Documents (.xls, .xlsm, .xlsx)
Comma-Delimited (.csv)
Outlook Messages (.msg)
PDF Documents (.pdf)
vCard Files (.vcf)
ទាញយក FreeOpener
[technize]