ស្បែកស្អាតសម្រាប់ Ubuntu

ខាងក្រោមនេះជាស្បែកស្អាតសម្រាប់ សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាស អ្នកអាចទាញយក និងដំឡើងស្បែក​ដូច​មានខាងក្រោម ៖

ស្បែកស្ងាតទាំង ១០

  • ស្បែកទី១: Macbuntu

cool-Ubuntu-themes1 - macbuntu

ទាញយក

ព័ត៌មានបន្ថែម ៖ installing macbuntu on Ubuntu 10.10.

  • ស្បែកទី ២ : Orta

cool-themes2-orta

ទាញយក

  • ស្បែកទី៣ : Victory(Strikes Again)

cool-themes3-victory

ទាញយក

  • ស្បែកទី ៤: myDesk

cool-themes4-myDesk

ទាញយក

  • ស្បែកទី ៥: Wolfe

cool-themes5-wolfe

ទាញយក

  • ស្បែកទី៦ : Equinox Evolution

cool-themes6-equinox

ទាញយក

  • ស្បែកទី៧ : HalfLook

cool-themes7-halflook

ទាញយក

  • ស្បែកទី៨ : Wildcat

cool-themes8-wildcat

ទាញយក

  • ស្បែកទី៩: Simply Basic II

cool-themes9-simply

ទាញយក

  • ស្បែកទិ១០ : Mint-X DarkPanel

cool-themes10-mintx

ទាញយក