វីដេអូ៖ បម្លាស់​ប្ដូរ​ថ្មីៗ​នៅ​ក្នុង Ubuntu 11.10

នៅ​ក្នុង​​នេះ​ នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​អំពី​បម្លាស់​ប្ដូរ​ថ្មី​នៃ (វីដេអូ​នេះ​ថត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៥ សីហា ២០១១, ប្រើ Unity ជំនាន់ 4.8.0)។ បម្លាស់​ប្ដូរ​ថ្មី​នេះ បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​ភាព​រីក​ចម្រើន​បន្ថែម​ទៀត​ទៅ​លើ រូបរាង​របស់

បម្លាស់​ប្ដូរ​ថ្មីៗ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង Ubuntu 11.10៖

  • មាន​ការ​រចនា Dash ថ្មី ដែល​ផ្ដល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល និង​លឿន​ជាង​មុន
  • មាន​បញ្ចូល​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្មវិធី (Software Center) ថ្មី
  • មាន​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​នូវ​ឧបករណ៍​ប្ដូរ​ផ្ទាំង​កម្មវិធី (alt-tab) ថ្មី ហើយ​ស្អាត​ជាង​មុន​ថែម​ទៀត
  • និង​ជា​ច្រើន​ផ្សេង​ទៀត
[ប្រភព​ព័ត៌មាន៖ Web Upd8]