រូប​ក្រាហ្វិក៖ ការវិវត្ត​នៃ​ការ​សិក្សា​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ិនធ័រណិត

ដោយ​សារ​តែ​បច្ចេកវិទ្យា​កាន់​តែ​រីក​ចម្រើន​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ ដូច្នេះធ្វើ​អោយជីវិតប្រចាំថ្ងៃ និង​ការ​សិក្សា​កាន់តែមាន​ភាព​ងាយ​ស្រួលផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះជារូបក្រាហ្វិកនៃការវិត្តន៍​នៃ​ការ​សិក្សា​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ិនធើណេត។

 

[ansonalex]