រចនាបន្ថែមលើ Windows 7 Logon Screen

តើអ្នកពិតជាចូលចិត្តរចនារូប​រាងខាង​ក្រៅរបស់ របស់លោក​អ្នក​ទេ?  ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិង​បង្ហាញ​ពីកម្មវិធី​មួយ​ឈ្មោះ 7 Logon Background Changer ដែលជាកម្មវិធីសេរីឥតគិតថ្លៃ​ហើយជាកូដចំហ ( Open Source app ) ដែលងាយស្រួលអាចអោយអ្នកធ្វើការរចនា logon screen។

Windows 7 Logon Background Changer

  • សូមចុចពីរដងលើ File ឈ្មោះ Win7logonBackgroudChanger.exe

9log

  • វាចេញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម៖

2log

  • ក្រៅពីរូបមានស្រាប់ អ្នកអាចទាញយកពីម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រអ្នកគ្រន់តែចុចលើ Choose a folder

10log

  • បន្ទាប់ពីរើសទីតាំងរួបអ្នកចុច Apply

4log

  • ចុច Yes សម្រាប់ដំណើរការ

5log

  • ចុច Yes សម្រាប់User Account Control ប្រសិនបើកំណត់ comes up.

6log

  • សូមរង់ចាំ

7log

  • បន្ទាប់ពី log on ម្ដងទៀតអ្នកនិងឃើញការកំណត់អ្នក

8log

  • ការកំណត់ផ្សេងទៀត

3log

សូមរីករាយជាមួយរូបភាព Log on ស្អាតរបស់លោកអ្នក

ទាញយក៖  Windows 7 Logon Background Changer

ប្រភព៖  Windows 7 Logon Background Changer Homepage