ការពារ Flash Drive របស់អ្នក

មេរោគ​តែង​តែធ្វើការវាយ​លុយ និងបំផ្លាញឯកសារអោយខូចខ្ទេចតែម្តង ។ ជាទូទៅការឆ្លងមេរោគ គឺដោយសារ USB Flash Drive នៅ​ពេលដែលលោកអ្នកចម្លងឯកសារចេញពី Flash Drive នោះមេរោគវានឹងធ្វើការចម្លង និងបំបែកខ្លួនឆ្លងចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័រ ហើយធ្វើអោយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដំណើរការយឺត និងឧស្សាហ៍គាំងជាដើម ។

ដើម្បីទប់ស្តាត់មេរោគ យើងអាចធ្វើការការពារ USB Drive ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី USB Write Protector ។​ លោកអ្នកអាចបិទ ឬបើកការពារ USB Drive ។


ទាញយក USB Write Protector
[tipsotricks]