រូបក្រាហ្វិក៖ ប្រវត្តិរបស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Andriod


លោកអ្នក​ពិតជាស្គាល់រួចមកហើយនៅប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Andriod ។ Andriod  គឺ​ជា​​ទូរស័ព្ទ​ផ្អែក​ទៅ​លើលីនុច ហើយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ​នេះ​កំពុង​តែប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង iOS ផងដែរ ។
ខាងក្រោម​នេះ​ជាប្រវតិ្ត​របស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Andriod

[gogadgetnews]