បិទដំណើរការ​កម្មវិធី​ក្នុង Windows 7

ប្រសិនបើ​អ្នកមាន​កម្មវិធី​ដែល​ដាក់ជាសារធារណៈដូចជា កុំព្យទ័រសាលា ឬកុំកំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួន ដែលមិនចង់​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃប្រើប្រាស់កម្មវិធី​នោះ​ទេ អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​បិទ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​បាន តាម​របៀប​ខាង​ក្រោម នៅ​ក្នុង 7។

របៀប​ធ្វើ

  • ចុចលើ Start ហើយវាយ gpedit.msc ក្នុងប្រអប់ Search រូច Enter.

gpedit_start

  • ចូលទៅទីតាំង User Configuration \ Administrative Templates \ បន្ទាប់មកនៅ Setting រំកិលចុះក្រោមចុចពីរដងលើ  Run only specified Windows applications.

1spec

  • ចេញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម៖ ចុចលើ Enabled បន្ទាប់មក ត្រង់ Options ចុចលើ Show button នៃ  List of allowed applications.

4spec

  • វាយប្រភេទកម្មវិធីដូខខាងក្រោម ឬកម្មវិធីដែលអ្នកចងបិតដំណើរការ.

5spc

  • ខាងក្រោមជាសារពេលអ្នកបើកកម្មវិធីដែលបានបិទនោះ

6spec

  • របៀបបើកដំណើរកម្មវិធីនោះវិញត្រូវលុប​បញ្ជីកម្មវិធីនៅផ្ទាំងខាងលើ