ដំឡើង Steadyflow នៅក្នុង Ubuntu 11.04

Steadyflow គឺជា កម្មវិធី​មួយ​សម្រាប់​ទាញយក​ឯកសារ​ពី​អ៊ិនធើណេត (Download manager) ផ្តល់ដោយឥតគិតថ្លៃ ។ កម្មវិធី​នេះផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ដោយមានរូបរាងស្រស់ស្អាត (GUI) ។

របៀបដំឡើងកម្មវិធី Steadyflow 

ដំបូងបើក Terminal ឬចុច Ctrl+Alt+T រួច​សរសេរ​កូដ​ដូច​ខាងក្រោម៖

sudo apt-add-repository ppa:sikon/steadyflow
sudo apt-get update
sudo apt-get install steadyflow

[ubuntugeek]