ភាពងាយស្រួលជាមួយ Tab ក្នុង Explorer in Windows 7 ជាមួយ QTTabBar

កាលពីអត្ថបទមុនខ្ញុំបានសរសេរអំពី Office Tab វាពិតជាងាយស្រួលធ្វើការងារណាស់ ដូចគ្នាដែរ​សូម្បី ល្បីៗដូចជា , Fire Fox, IE និងកម្មវិធី​ច្រើន​ទៀតបានធ្វើមក​បានភ្ជាប់ Tab មកជាមួយ​ដើម្បី​ងាយស្រួល ធ្វើការងារផ្សេងៗ។ ពេលខ្លះ​អ្នកធុញនិងការ​បើ​ផ្ទាំងច្រើន ធ្វើអោយ​ពិបាក​ការងារដូចរូបខាងក្រោម៖

image

ដូចនេះ កម្មវិធី បានធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលជាមួយ  Tab ក្នុង Explorer លើ 7៖

របៀបដំឡើង

 • ទាញយករួច ចុចពីរដងចេញដូចផ្ទះខាងក្រោម៖

sshot-2010-09-14-[23-08-25]

 • ចុច Next ដើម្បីដំឡើង រូចចេញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម៖

sshot-2010-09-14-[23-10-25]

 • សូមចុចចំនុចដូចបង្ហាញ រូចចុច Finish សម្រាប់បញ្ចាប់ការដំឡើង

របៀបធ្វើ

 • ចុចលើ Organize / layout/ Menu Bar សម្រាប់បង្ហាញ Menu

sshot-2010-09-14-[23-38-57]

 • ចុចលើ Menu ចុចលើ View  / Toolbars/ QT TabBar ដើម្បីដំណើរ tabs.

sshot-2010-09-14-[23-39-19]

 • ឥឡូវអ្នកបានឃើញ bar ថ្មីដូចខាងក្រោម៖

sshot-2010-09-14-[23-39-49]

សូមធ្វើតាមរូបដូចខាងក្រោម៖

 • ការទាញយកទៅដាក់

image

 • ការដាក់តាមចុចស្ដាំ

image

 • ការប្រើ Ctrl+Tab shortcut

image

 • លក្ខណៈចុចស្ដាំ

sshot-2010-09-14-[23-40-47]

 • ការកំណត់

image

 • អ្នកអាចធ្វើកំណត់លក្ខណផ្សេងៗដូចរូបខាងក្រោម៖

image

ទាញយក QTTabBar​

ប្រភព [howtogeek]