ស្វែង​យល់​ពី​ដំណើរការ​ File System​ របស់ Ubuntu 11.04

File System របស់ មានលក្ខណៈខុស​គ្នា​ពី​ប្រតិបត្តិការ​ផ្សេងៗ ដូច្នេះ ខ្ញុំ​បាន​សូមបង្ហាញ​ពីដំណើរការរបស់ File System របស់ ដូចខាងក្រោមនេះ

/ គឺជា​ថត root នៃ file system និងគ្រប់ថតឯកសារទាំងអស់ដែលបាន mount

/root  គឺជាថត Home នៃអ្នកប្រើប្រាស់មានសិទ្ធ Administration

/boot  គឺជាថតសម្រាប់ផ្តុក System boot, Kernel និង boot loader

/home គឺជាថតសម្រាប់ផ្ទុក Profile users

/sbin ​​  គឺជាថតសម្រាប់ផ្ទុកនូវ administration commands ដែលប្រើដោយ super user

/bin ​  គឺជាថតសម្រាប់ផ្ទុក Command line ដែលប្រើដោយ user user និង normal user

/var   គឺជាថតសម្រាប់ផ្ទុក Variable file បើនៅក្នុង (window logfile) logfile ផ្តល់ Message ដល់ Admin tempory

/usr   គឺជាថតសម្រាប់ផ្ទុក file ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង user

/dev  គឺជាថតសម្រាប់ផ្ទុក (ឧបករណ៍) device management

/etc  គឺជាថតសម្រាប់ផ្ទុក Congratulation file

/proc គឺជាថតដែលបាន mount  virtual information នៃដំណើរការប្រព័ន្ធ

/tmp  គឺជាថតដែលផ្ទុក temporary file ដែលប្រើដោយប្រព័ន្ធ

/opt  គឺជាថតដែលផ្ទុក third party នៃ remove media ដូចជា  cd-rom, floppy disk និង pen drive

/lib  គឺជាថតសម្រាប់ផ្ទុក Libray file


[expressubuntu.blogspot.com]