រូប​ត្លុក៖ ដល់​ពេល​សម្អាត​ហើយឬនៅ?

តើ​អ្នក​គិត​ថា ធុង​កុំព្យូទ័រ​ខាង​ក្រោម​នេះ ដល់​ពេល​វេលា​ត្រូវ​សម្អាត​ហើយឬនៅ? តើ​អ្នក​មាន​កុំព្យូទ័រ ដែល​មាន​ធូលី​ដូច​បែប​នេះ​ដែរ​ឬទេ? 😉

[ប្រភព​ដើម៖ 9gag.com]