ការ​បន្ថែម​ស្បែក​ Windows Media Player ក្នុង Windows 7

កម្មវិធី   គឺមានស្រាប់នៅ​ក្នុង Windows ដែលមានតួនាទី​សម្រាប់ចាក់ចម្រៀង ។ ខាងក្រោម​ជារបៀបបន្ថែមស្បែក សម្រាប់ Windows

ការបន្ដែមស្បែក

បើកជាងទម្រង់ Library view ចុចលើ View ពី Menu ហើយរើសយក Skin Chooser.

sshot-1

ខាងក្រោមនេះ​ជាស្បែក អ្នកអាចជ្រើរើស ស្បែកណាមួយរូចចុចលើ Apply Skin.

sshot-2

អ្នកអាចចាក់ចម្រៀង​បានដោយប្រើស្បែនោះ ដោយគ្រាន់តែ ចុចលើ Skin នៃ View menu ឬចុច Crtl + 2.

sshot-6

នេះជាទម្រង់ជាស្បែករបស់ WMP (Windows Media Player) សូមចុចលើកន្លែងប្រអប់ក្រហមដើម្បីទៅរកភាពដើម របស់ WMP

sshot-4

ដើម្បីទាញយកស្បែកបន្ថែមស្អាតៗសូមចូលទៅតាម  Tools > Download > .

sshot-34

ឬម្ប៉ាងទៀតចុចលើ  More Skins៖

sshot-7

នោះវានិងនាំយើងចូលទៅ Microsoft website អ្នកអាចជ្រើសរើស

sshot-9

សូមរើស

sshot-28

វានិងចេញផ្ទាំងដូចខាងក្រោមបន្ទាប់ពីអ្នកចុច Download សូមចុច yes

sshot-30

ពេលទាញយកចប់សូមចុច View Now.

sshot-29

នេះជាស្បែកថ្មី សូមចុចលើប្រអប់ក្រហមសម្រាប់ Full Mode វិញ

sshot-33

sshot-31

អ្នកអាចលុបស្បែកនោះបានគ្រាន់តែចុចលើ​ស្បែករូចចុចសញ្ញាខ្វែង ក្នុងប្រអប់ក្រហមខាងក្រោម៖

sshot-20

រួចយក Yes សម្រាប់បញ្ញាក់បន្ថែម

sshot-21

អ្នកអាចតំសាន្តជាមួយតន្រីពិរោះៗ ជាមួយស្បែកក៏ស្អាត