រូប​ក្រាហ្វិក៖ ហ្គេម​ទូរស័ព្ទ

តើ​មាន​ប្រាក់​ប៉ុន្មាន​លាន​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក ដែល​ត្រូវ​បាន​ចំណាយ​លើ​ការ​បង្កើត​ហ្គេម​ទូរស័ព្ទ? តើ​ភាគ​រយ​នៃ​ស្ត្រី និង បុរស ដែល​លេង​ហ្គេម​ទូរស័ព្ទ​នោះ មាន​ប៉ុន្មាន​ភាគរយ? តើ​ភាគ​រយ​នៃ​ហ្គេម​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង គិត​ថ្លៃ មាន​ប៉ុន្មាន​ដែរ? ។ល។

សំនួរ​ទាំង​ប៉ុន្មាន​នោះ រូប​ក្រាហ្វិក​ខាង​ក្រោម នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​នូវ​ចម្លើយ ព្រម​ទាំង​ចំណុច​ផ្សេងៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត។

[Daily Infographic]