រូប​ក្រាហ្វិក៖ វិវដ្ដកម្ម​នៃ​ភាសា​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ

តើ​អ្នក​ដឹង​ដែរ​ឬទេ​ថា ការ​រីក​ចម្រើន​ផ្នែក​ភាសា​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ (Computer Programming Language) មាន​ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​ណា​មក? តើ​ភាសា​ណា ដែល​កើត​ឡើង​មុន​គេ? ហើយ​តើ​ភាសា​ទាំង​នោះ​ត្រូវ​បាន​កម្មវិធី ឬ ក្រុម​ហ៊ុន ឬ ស្ថាប័ន​ណា​ខ្លះ ដែល​កំពុង​តែ​ប្រើ​ប្រាស់?

រូប​ខាង​ក្រោមនេះ​នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា នូវ​ព័ត៌មាន​សង្ខេប ព្រម​ទាំង​ភ្ជាប់​មក​ជា​មួយ​នឹង​កូដ​ឧទាហរណ៍​មួយៗ​ផង​ដែរ។

[ប្រភព​ដើម៖ ExtremeTech]