របៀបប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ Khmer UI នៅ​ក្នុង Windows 7 ទៅជា Khmer OS

នៅក្នុង 7 បានភ្ជាប់ជាមួយ​​យូនីកូដ​ខ្មែរ រួចស្រេចទៅហើយ ដូចនេះអ្នកពិតជាងាយស្រួលធ្វើការងារ ប៉ុន្ដែមាន​អ្នកប្រើប្រាស់ជា​ច្រើ​ន​បាន​និយាយ​​ថា​ពិបាក មើល​បន្ដិច ដូចនេះ IT4U បានលើកយករបៀបនៃការ​ប្ដូរពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដ​ () ដែល​មាន​ស្រាប់​នោះ​ឲ្យ​ទៅ​ជា វិញ។

សណ្ឋាន​ពុម្ព​អក្សរ Khmer UI

របៀបប្ដូរ

1-ចូល​ក្នុង​regedit [ (Start+r) រួច​វាយ​ពាក្យ​ (regedit) ]

2-ចូល​ទៅ​កន្លែងនេះ ក្នុង​Registry Editor { [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts}

3-រូច​ចុច​ពីរ​ដង​លើ Khmerui (Ture Type) រួច​ប្ដូរ​តម្លៃ​ទិន្នន័យ (Value Data) ទៅ​ជា KhmerOSsys.ttf

4-ចុច​ពីរដង​លើ Khmer UI Bold (TrueType) រួច​ប្ដូរ​តម្លៃ​ទិន្នន័យ (Value Data) ទៅ​ជា KhmerOSsys.ttf

5- Restart កុំ​ព្យូរទ័រ​

6-ជាការស្រេច

ប្រភពដើម៖ ដកស្រង់ចេញពីប្លករបស់ លោក ដាញ់ ហុង