របៀបបង្កើត System Image ក្នុង Windows 7

នៅក្នុង 7 មានលក្ខណៈ​ពិសេសច្រើនណាស់ ក្នុងនោះមាន backup utilities ដែលមាននៅក្នុង 7 ពិសេសវាអាចបម្លែងជា File image ដែលអាច​ធ្វើ​ការងារ​ងាយស្រួល។ ខាងក្រោមនេះជាការបង្កើត backup image ក្នុងម៉ាស៊ីនដោយមិនប្រើ កម្មវិធីផ្សេងដូចជា Ghost ឬ True Image។

របៀបអនុវត្ត

  • ចុច Start រួចចូលទៅ  Getting Started រួចជ្រើសរើសយក Back up your files

1-img

  • បន្ទាបើចុចលើពាក្យ Create a system image

2-img

  • ធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាបរក្សាទុក System image នោះ ក្នុងនោះមានជម្រើសដូចជា external drive, burn to multiple DVD’s, ឬ store នៅលើ network location.

3-img

  • អ្នកអាចបញ្ចូល drives ផ្សេងទៀតប្រសិនបើអ្នកចង ប៉ុន្ដែត្រូវចងចាំថាទំហំនិងធំតាមនិងដែរ

4-img

  • ការបញ្ជាក់​ពីការកំណត់របស់អ្នក

5-img

  • ចាប់ផ្ដើមដំណើរការ

6-img

  • វានឹងចេញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម ដើម្បីសួរបញ្ជាក់ សូមចុច Yes

7-img

  • សូមជ្រើសរើសទីតាំង CD/DVD ដែលលោកអ្នកមាន

8-img

  • ក្នុងករណីយកមកប្រើសូមចូលទៅ System Recovery Option –> Recover

27

ប្រភព៖​http://www.howtogeek.com/howto/4241/how-to-create-a-system-image-in-windows-7/