របៀបន្ថែម Administrative Tools ទៅ Start Menu របស់ Windows 7

Administrator ជាកន្លែងសំខាន់ណាស់សម្រាប់កំណត់ផ្សេងៗ ដែលស្ថិតនៅក្នុង Control Penal ។ ដើម្បីអោយងាយស្រួលខាងក្រោមនេះ​ជា​វិធី ធ្វើអោយ   នៅលើ Start Menu ដើម្បីងាយស្រួលធ្វើការងារផ្សេង៖

1admin

ការបន្ថែម Administrative Tools ទៅ Start Menu

ដំបូងចុចស្ដាំ ( right-click ) នៅលើ Start Menu រួចរើសយក Properties.

2admin

នៅផ្ទាំ Taskbar and Start Menu Properties ចុចលើ Tab Start Menu រួចចុចលើ Customize.

3admin

សូមរំកិលរហូតដល់ត្រង់ចំនុច System administrative tools រួចរើសយក Display on the All Programs menu and the Start menu.

4admin

ចុច Ok

5admin

អ្នកអាចទាញយកទៅទៅធ្វើជា Short​Cut លើ Desktop ក៏បានដែរ

8admin