ជជែក​កំសាន្ត​ជាមួយ​ច្រើន​ក្នុងពេលតែមួយជា​មួយ Nimbuzz

ជាកម្មវិធីប្រើដោយសេរី ដែលអាច call និងអាចផ្ញើរសារជាមួយ Account ច្រើនដូចជា Gmail, Yahoo, , Hotmail, MySpace  និង​ច្រើនទៀត ។  ក្រៅពីនេះ វាអាចដំណើរការជាមួយ​ mobile, Web, Wap និងកុំព្យទ័រ desktop clients។ បានដំណើរការលើ  Symbian, iPhone, iPod touch, Android, BlackBerry, J2ME,ព្រមទាំង Windows និង Mac desktop ទៀតផង ព្រមទាំងលក្ខណពិសេសៗច្រើនទៀត៖ ដូចជាអាចជជែកជាគ្នាក្នុង Facebook®, Windows Live Messenger (MSN®), GoogleTalkTM, Twitter, Yahoo!TM, ICQ, AIM®, MySpace, Hyves និងកម្មវិធីផ្សេងទៀត។

ប្រភព៖ http://www.nimbuzz.com