រុករកទិន្នន័យនៅក្នុងទូរស័ព្ទ Andriod ជាមួយ Andriod Commander

Andriod Commander គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់រុករកទិន្នន័យ និងកម្មវិធីនៅក្នុង  Root  របស់ Andriod ដោយប្រើតាម ADB ដោយពុំចាំបាច់វាយនៅ Command  និង  Mount SD Card ។ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទប្រភេទ Andriod  ពិតជាពេញចិត្តនឹង កម្មវិធីនេះ ។

លក្ខណៈពិសេសនៃកម្មវិធីនេះ

 • អាចធ្វើការចម្លងទិន្នន័យពីទូរស័ព្ទទៅកុំព្យូទ័រ
 • អាចលុបទិន្នន័យពីទូរស័ព្ទ
 • អាចបង្កើតថតឯកសារ និងកែឈ្មោះថតឯកសារបាន
 • អាច Drag និង Drop ឯកសារ
 • បង្កើតទំហំនៃ Partion
 • គ្រប់គ្រងកម្មវិធី
  • អាចធ្វើការកត់ត្រាទុក (Bookmarks)
  • ដំណើរការជាមួយ Microsoft Windows
  • ធ្វើការ Backup កម្មវិធីច្រើនពីទូរស័ព្ទទៅកាន់កុំព្យូទ័រ
  • អាចលុបកម្មវិធីជាមួយជំរើសរក្សាទិន្នន័យនៅក្នុងទូរស័ព្ទ ឬក៏អត់
 • អាចប្រើ Console
  • អាចវាយ Shell command
  • អាចដំឡើងកូដ sh script ពីកុំព្យូទ័រ

តម្រូវការសម្រាប់កម្មវិធីនេះ

តម្រូវការសម្រាប់ទូរស័ព្ទ

 • ត្រូវធ្វើការ Root
 • ប្រើ BusyBox
 • កំណត់ Settings ->Applications->Development->USB debuging must be enabled USB cable

តម្រូវការសម្រាប់កុំព្យូទ័រ

 • ត្រុវប្រើប្រាស់ប្រតិបត្តិការ Windows
 • ដំឡើង SDK *
 • ដំឡើង ADB USB Driver ពី​ SDK
 • អាចទាញយក Android SDK បាន ពីគេហទំព័រ  http://developer.android.com/sdk/index.html
 • ដំឡើង Android SDK ពីគេហទំព័រ http://developer.android.com/sdk/installing.html

អាចដើរជាមួយប្រភេទទូរស័ព្ទ
– HTC Dream G1
– HTC Magic 32A/32B
– HTC Passion Nexus One
– HTC Tattoo
– HTC Hero
– HTC Legend
– HTC Wildfire
– HTC Desire
– HTC Incredible
– HTC Evo
– HTC HD2 with Android
– T-Mobile Pulse
– Motorola Droid
– Samsung i7500 Galaxy
– Samsung i5700 Galaxy
– Samsung Galaxy S
– Acer Liquid
– Huawei u8230
– Nook

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី Andriod Command សូមចូលទៅ  http://www.androidcommander.com/