ដោះ​​ស្រាយ​​បញ្ហា​​ឯកសារ​​ដែល​​បាន​​លាក់​​ដោយ​​មេ​រោគ​​យ៉ាង​​ងាយ​​

អ្នក​តែងតែជួប​បញ្ហា​បានឯកសារលាក់ (Hidden) ​ដោយមេរោគ ខាងក្រោមនេះជាកម្មវិធីសម្រាប់​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ការ​លាក់​ឯកសារ​នោះ ។ ជា​កម្មវិធី​ សម្រាប់​អ្នកប្រើ​ប្រាស់ អាចផ្លាស់ប្ដូរបាននៅ attributes របស់ file ឬ folder​ វាអាចកែបាន ដូចជា date, time និង even NTFS compression ផងដែរ ។ ចំពោះ​អ្នក​ដែល​បាន​រងគ្រោះ​ដោយ​មេរោគ​ ដែលធ្វើអោយលាក់បាត់ នៅឯកសារអាច ប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ ព្រោះងាយស្រួល ៖

របៀបប្រើប្រាស់

  • ចុចស្ដាំលើឯកសារយកពាក្យ  Attribute Changer…
  • វានិងបង្ហាញដូចរូបខាងលើ
  • សូមចុចលើ File/Folder Properties
  • ដកធីកចេញអោយអស់ជាការស្រេច
អាចទាញយក ទីនេះ