ពុម្ព​រូបរាង​ក្នុង​រឿង Harry Potter សម្រាប់ Windows 7

នេះ​គឺ​ជា​ (Theme) ដែល​មាន​ភ្ជាប់​មក​នូវ​ជាមួយ រូប​ផ្ទៃ​ក្រោយ (Wallpaper) ចំនួន​៥៣ មាន​គុណភាព​ខ្ពស់ ដែល​ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី​រឿង Harry Potter, Icon ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ដូច​វត្ថុ​ក្នុងរឿងនេះ, និង​ផ្សេងៗ​ទៀត។ របស់​ទាំង​នេះ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ Desktop របស់​អ្នក កាន់​តែ​មាន​ភាព​ស្អាត និង​អ្នក​នឹង​មាន​អារម្មណ៍​ដូច​កំពុង​មើល​រឿង​នេះ​ដូច្នេះ ដែរ។

ទាញ​យក​ពុម្ព​រូបរាង Harry Potter

មើល​រូប​ផ្សេងៗ​ទៀត​នៅ​ក្នុង VikiTech