រូបភាព​ស្ដី​ពី​ការ​ស្វែង​យល់​ដំបូង​អំពី Google+

លោក​អ្នក​ពិត​ជា​ចង់​ដឹង​ហើយ​មែន​ទេ​ថា តើ + មាន​អ្វី​ពិសេស​ខ្លះ​ទៅ? ហើយ​អាច​ធ្វើ​បាន​អ្វី​ខ្លះ? នៅ​ក្នុង​រូប​ទាំង​ប៉ុន្មាន​នេះ អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ចំណេះ​មួយ​ថែម​ទៀត​អំពី +។ រូប​ទាំង​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​អ្នកឲ្យ​យល់​ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​លក្ខណៈ​ពិសេស​មួយ​ចំនួន​របស់ + មាន​ដូច​ជា៖ Circles (រង្វង់​ក្រុម), Sharing (ការ​ចែក​រំលែក), Reading (ការ​អាន), Talking (ការ​ជជែ​កម្សាន្ត)….. រូប​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​លោក Saidur (Cy) Hossain [វ៉ិបសៃថ៍] ហើយ​បាន​ផ្សាយ​ដំបូង​នៅ​ក្នុង​បណ្ដាញ Google+។

រូប​ខាង​ក្រោម​នេះ​មាន​ចំនួន ៤៩ សន្លឹក។