រូប​ក្រាហ្វិក៖ ៣៥ឆ្នាំ នៃការ​រចនា​រូបរាង​ផលិត​ផល​របស់ Apple

នេះ​ជា​រូប​ក្រាហ្វិក​ដែល​បង្ហាញ​នូវ​ការ​រចនា​ផលិត​ផល​របស់ Apple ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ១៩៧៦ ដល់​ឆ្នាំ ២០១១ នេះ។ ចុច​លើ​រូប​ខាង​ក្រោម ដើម្បី​មើល​រូប​ពេញ។

[Mashable]