ការបន្ថែមប៊ូតុងលើ Windows Explorer Toolbar លើ Windows 7

អ្នកប្រើប្រាស់ 7 ប្រហែលបានស្គាល់ហើអំពី  (អាចមើលរូបខាងក្រោម) នៅក្នុង Windows7 មានប៊ូតុង​តិចណាស់​សម្រាប់​ធ្វើ​ការងារ​លើ Windows ខាង​ក្រោមជាមកម្ម​វិធី​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

ការបន្ថែមប៊ូតុង

Custom Explorer Toolbar

ខាងក្រោមជារូបរបស់  Windows Explorer Toolbar ដែលបានបន្ថែមរួច

Explorer Toolbar

ដូចនេះយើងអាចធ្វើការបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់ចុចស្ដាំក៏បានដែលនៅលើ  Windows Explorer ។

ទាញយក CustomExplorerToolbar

ប្រភពចុចទីនេះ