ស្វែងយល់ពី System Monitor របស់ Ubuntu 11.04

System Monitor គឺជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងដំណើរការកម្មវិធីទាំងអស់, ត្រួតពិនិត្យផ្នែករឹង និង File Systems របស់ ។ កម្មវិធីនេះ មានភ្ជាប់ជាស្រេចនៅក្នុង វាប្រៀបដូចនឹង Task Manager នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows ដែរ ។

រូបរាងរបស់ System Monitor

នៅក្នុង System Monitor បានចែកជា ៤ផ្នែក ដូចខាងក្រោមៈ

  1. System        សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យមើលផ្នែករឹង, Kernel, Desktop Environment និងទំហំទំនេរនៃថាសរឹង
  2. Processes     សម្រាប់គ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យដំណើរការកម្មវិធីទាំងអស់
ខាងក្រោមនេះជារូបភាពរបស់ Processes
  1. Resources  សម្រាប់បង្ហាញដំណើរការ CPU, Memory និង Swap ព្រមទាំងប្រព័ន្ធបណ្តាញផងដែរ
ខាងក្រោមនេះជារូបភាពរបស់ Resources

  1. File System  សម្រាប់បង្ហាញ File System របស់ Ubuntu
ខាងក្រោមនេះជារូបភាពរបស់ File System