ឡូយទៀតហើយ! ស្បែក Windows 8 សម្រាប់ Windows 7

Microsoft ខាងមុខឆាប់នេះៗនិងចេញផ្សាយ  8 ដែលជាមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងរងចាំ ថាតើវាមាន​កល្ខណ​ពិសេស​យ៉ាងដូចម៉្ដេចខ្លះ? ខាងក្រោម​នេះ​ជាកម្ម​វិធី​បន្ថែម​សម្រាប់​ ដើម្បីប្ដូររូបរាងស្រដែងនិង 8 ដែរ។ អ្នកអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ ដើម្បីចាំ 8 ចេញប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ៖

នេះជារូបភាពស្បែក Windows 8 សម្រាប់ Windows 7

Windows 8 Transformation Pack for Windows 7

កាភ្ជាប់ជាមួយ

  • Windows 8 boot and login screen
  • Windows 8 
  • Windows 8 lock screen
  • New logos for system properties
  • Windows explorer and other system files
  • Skin toolbar to change Explorer look
  • New Start menu button and taskbar
  • Set of Windows 8 wallpapers

សម្រាប់តែ Windows 7  x86 (32Bit) and x64 (64Bit)

ទាញយកទីនេះ (file size: 9.3 MB)

ប្រភពចុចទីនេះ