ដំឡើង 64-Bit Flash Player នៅ​លើ Ubuntu 11.04

64-Bit នៅលើ 11.04 (by: Digitizor)

នៅ​ពេល​នេះ បានដាក់​ផ្សាយ 64-Bit Flash Player សម្រាប់ តាម​ការ​សន្យា​របស់​ខ្លួន​ហើយ។ បើ​អ្នក​កំពុង​ប្រើ Ubuntu 11.04 ហើយ​ចង់​អាប់ដេត Flash Player ទៅ​កំណែ ១១ នោះ សូម​ធ្វើ​តាម​ខាង​ក្រោម​នេះ។

ជា​ដំបូង​យើង​ត្រូវ​បន្ថែម PPA ជា​មុន​សិន, បើក Terminal ហើយ​វាយ​ពាក្យ​បញ្ជា​ខាង​ក្រោម​នេះ

$ sudo add-apt-repository ppa:sevenmachines/flash

បន្ទាប់​មក​អាប់​ដេត​បញ្ជី​ប្រភព​កម្មវិធី

$ sudo apt-get update

នៅ​ពេល​នេះ យើង​អាច​ធ្វើ​ការ​ដំឡើង​បាន​ហើយ ដោយ​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​ខាងក្រោម៖

$ sudo apt-get install flashplugin64-installer

នៅ​ពេល​នេះ​ការ​អាប់ដេត Flash Player នៅ​លើ Ubuntu 64-Bit ទៅ​ជា​កំណែ 11 បាន​រួច​រាល់​ហើយ។

[Digitizor]