តើអ្នកបាត់បង់ Password កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមែនទេ?

អ្នកតែងតែភ្លេច Password computer ឬបាត់បង់ Password របស់អ្នកមែនទេ? ខាងក្រោមនេះជារបៀបក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់លោកអ្នក ដោយប្រើ ERD Commander ខាងក្រោមនេះ ជាវិធីសម្រាប់ប្ដូរ Password របស់លោកអ្នក៖

របៀបអនុវត្តន៍

1. បញ្ចូល ERD Commander អោយ Boot CD ចូលទៅក្នុង CD-Drive

2. Boot the computer ប្រើ ERD Commander Boot CD ដូចកំណត់ BIOS first.

3. ជ្រើសរើស System Root ពីប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់អ្នក

4. ចុចលើ menu  របស់ ERD Commander (Start menu) ចុចលើ System Tools ហើយរើសយក Locksmith

5. ចុច Next

6. ជ្រើសរើស​ User Account សម្រាប់ប្ដូរ Password

7.  សូមវាយ Password ថ្មី ហើយចុច Next រួចចុច Finish

ប្រភព៖ http://www.winhelponline.com/blog/reset-lost-xp-administrator-password-erd-commander/