ភ្លើង Keyboard អាចនឹងមានលើ MacBook Air ថ្មីវិញ

MacBook Air ដើមដែលមានភ្លើង keyboard ហើយត្រូវបានដកចោលក្នុងម៉ូដែលក្រាយ (តុលា 2010)

MacBook Air ថ្មីគឺរំពឹងទុកថានឹងចេញលក់ពេលតែមួយជាមួយ OSX Lion នាដើមសប្ដាហ៍នេះ។ មូ៉ដែលថ្មីនេះរំពឹងទុកថាប្រើប្រាស់ Intel Sandy Bridge និង ល្បឿនលឿន Thunderbold technology, ថែមទាំងអាចប្រើប្រាស់ 400mbps flash memory 2 ដងលឿនជាងជំនាន់ចាស់ ហើយមូ៉ដែលថ្មីនេះអាចនឹងមានភ្លើង keyboard ដូច MacBook Air ដើមផងដែរ។

  • ប្រភព: Apple Insider