តើបច្ចេកវិទ្យារីកចំរើនប៉ុណ្ណា? Macintosh 128k (1984) vs iPod touch 4 generation (2010)

 

ការប្រៀបធៀបរវាង Macintosh 128k កំព្យូទ័រលើតុ 1984 និង iPod touch (4 generation) 2010 គ្រាន់តែជាឧបករណ៍ក្នុងហោប៉ៅបច្ចុប្បន្ន។