ដាក់​រចនាបថ​នាឡិកា Windows 8 ទៅ​លើ​អេក្រង់​ខាង​មុខ​របស់ Windows 7

ដោយ AddictiveTaps

នាឡិការបស់ 8 នៅ​លើ 7 គឺ​ជា​កម្មវិធី​ចល័ត (Portable) មួយ​សម្រាប់​ដាក់​នូវ​រចនាបថ​នាឡិកា​របស់ Windows 8 ទៅ​លើ​អេក្រង់​ខាង​មុខ (Desktop) របស់ Windows 7 ។ គ្រាន់​តែ​ទាញ​យក​ហើយ ចុចបើក​ឯកសារ .exe នោះ អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​នាឡិកា​មួយ​នៅ​លើអេក្រង់​ខាង​មុខ​របស់​អ្នក​ហើយ។

ទាញ​យក

[AddictiveTaps]