កំសាន្តជាមួយ Guitar Pro

ជាកម្មវិធី ដែលមាន track សម្រាប់ editor សម្លេង guitar និង bass tablature ព្រមទាំង musical scores វាដំណើរការសម្រាប់សាងសង់ MIDI-editor, ហើយវាក៏អាចចាក់សម្លែងអក្សរភ្លេងនោះដែរ។ កម្មវិធី Guitar Pro ត្រូវបានគេធ្វើឡើងសម្រាប់តម្រូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ Windows, Mac និង Linux ផងដែរ។ ខាងក្រោមជារូបបង្ហាញពីរូបរាងរបស់ Guitar Pro

អ្នកស្រលាញ់ផ្នែកតន្រ្ដីពិតជាងាយស្រួលណាស់សម្រាប់និពន្ធបទភ្លេង និងកំសាន្តជាមួយ Guitar Pro

ប្រភពចុចទីនេះ