កាត់រូបភាពលើអ៊ីនធឺណិត

តើអ្នកមានកម្មវិធីសម្រាប់កាត់តរូបភាពហើយឬនៅ? បើសិនអ្នកគ្មានកម្មវិធីកាត់តរូបភាពតើនៅមានបញ្ហាទៀតទ? ខាងក្រោមនេះ​ជាវែបសាយ​ដែលអនុញ្ញាតិ​អោយ​អ្នក​អាច​​កាតតរូបភាពបានតាមរយៈOnline។ វាពិតជាងាយស្រួលណាស់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ទៅបីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍ដ៏អាចប្រើបានដែរ ៖

នេះជារូបភាពបង្ហាញអំពីកម្មវិធីកាត់តរូបភាពលើអ៊ីនធឺណិត

ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី៖

  • ដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះអ្នកត្រូវមានអ៊ីនធឺណិត
  • ចូលទៅកាន់វែបសាយនេះ http://pixlr.com/editor