រាប់ការចុចរបស់អ្នកជាមួយ Click.to!

Click.to ជាកម្មវិធីសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ  Windows  ដែលសរសេឡើងសម្រាប់រក្សាទុកនៃការចុច( mouse clicks)និងការកំសាន្​ច្រើន​ទៀត។ ជាមួយក​ម្មវិធី​ Click.to ជាកម្មវិធីដែរដំណើរការលឿនដូចជា យើងអាច Upload  រូបភាពពីកុំព្យូទ័រទៅ   កាភ្ជាប់ឯកសាត Outlook mail, initiate ការ​ស្វែ​ងរក Google  ចែក​រំលែង​ជាមួយ និងផ្សេងៗទៀត  ស្វែងរក YouTube video រក្សារូបចូល Flickr ក្រៅពីនោះក៏អា​ចស្វែងរ​កក្នុង Wikipedia​ ក៏បានដែរ និង​កម្មវិធី​ពិសេស​ទៀត​។ ខាងក្រោមជារួបភាពខ្លះបង្ហាញរូបរាងរបស់ Click.to! ៖

រូបភាពខណៈពេលដំឡើង

click 2 1

បន្ទាប់ពីដំឡើង វាបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម និងស្ថិតិនៃការចុច៖

enabled apps

កម្មវិធី Click.to!

click to 2,

អ្នកអចភ្ចាប់ file ជាមួយ Outlook mail ជាមួយ Click.to!

compose mail 3

ស្ថិតិនៃកាចុចដែលអ្នកបានចុច លើកុំព្យូទ័របស់អ្នក ៖

Click.to Statistics

 

វាដំណើរការជាមួយ Windows , Windows Vista និងWindows 7៖

ទាញយក