ប្រើ EchoFon សម្រាប់មើលសារ​របស់ Twitter

គឺជា Social Networking () និងសេវាកម្ម blogging ដែលអាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ជូន និងអានសារ (ត្រូវបានហៅថា tweets) ។ tweets គឺជាការ post ជាអក្សរ​ ដែលមានចំនួនច្រើនបំផុត ១៤០តួអក្សរ ហើយត្រូវបានបង្ហាញនៅលើទំព័រ Profile របស់ Author ហើយ បញ្ចូលទៅអោយ subscribers (ត្រូវបានហៅថា followers) ទាំងអស់។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Author ក៏អាចកំណត់បញ្ចូលទៅអោយតែ អ្នកណាម្នាក់ ឬច្រើនអ្នកតាមការកំណត់របស់គេក៏បានដែរ​។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចបញ្ចូល និងទទួល tweets តាមរយៈ Twitter Website។

រូបរាងរបស់ Twitter.com

Echofon គឺជាកម្មវិធីមួយក្នុងចំណាមកម្មវិធីផ្សេងទៀតរបស់ Twitter Application ។ Echofon ប្រើសម្រាប់អានសារ របស់ Twitter ដែលអាចធ្វើការ​​​ ដំឡើងបាននៅក្នុង iPhone, iPad និង ផងដែរ ។ កាលពីមុន Echofon សម្រាប់ iPhone មានឈ្មោះថា “TwitterFon” ហើយចំពោះ FireFox វិញមានឈ្មោះថា “TwitterFox” ។

រូបរាងរបស់ Echofon នៅក្នុង FireFox

ដើម្បីដំឡើង Echofon សម្រាប់ Firefox សូមចូលទៅ Tools => Add-ons => សូមវាយ​ Echofon ត្រង់ Search all add-ons ។ រួចចុច Install ជាការស្រេច។

ព័ត៌មានលម្អិតចូលទៅកាន់ www.echofon.com