ការតាមដានព័ត៌មាន IT4ug និងគេហទំព័រផ្សេងទៀត ជាមួយ Pokki

កាលពីអត្ថបទមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអំពី “កម្មវិធីសម្រាប់ Web លើ Windows 7 Taskbar ជាមួយ ” ខាងក្រោមនេះជាផ្នែកមួយនៃ កម្មវិធី pokki គឺ HEADLINES វាបានផ្ដល់​ប្រយោន៍នូវការតាមដានព័ត៌មាន តារយៈវែបសាយមួយចំនួន៖

ខាងក្រោមនេះជាកាភ្ជាប់ការតាមដានព័ត៌មាន IT4ug ជាមួយ HEADLINE ៖

  • បើសិនអត់ទាន់មានកម្មវិធី Pokki សូមទាញយកទីនេះ បន្ទាប់មកដំឡើងវា
  • បន្ទាប់ពីដំឡើងរួចហើយសូមចុចលើរូប Pokki នៅលើ Taskbar ជិត Start Button
  • វានិងបង្ហាញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម សូមចុច add to Pokki លើកម្មវិធី Headlines ដូចរូបខាងក្រោម៖

  • បន្ទាប់មកវានិងបង្ហាញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម៖

  • អ្នកនឹងឃើញសញ្ញាព្រួញពីរ ព្រួញខាងលើសសម្រាប់វាយអាសយដ្ឋានចូល
  • ព្រួញខាងក្រោមស្រាប់រើសគេហទំព័រដែលមានស្រាប់
  • ដើម្បីភ្ចាប់ការតាមដានព័ត៌មានជាមួយ IT4ug.net សូមចម្លងតំណរចូលប្រអ់ព្រួញទី ១ ៖ http://it4ug.net/feed/rss/

ហ្ចឹងលោកអ្នកអាចតាដានជាមួយ IT4ug.net និងគេហទំព័រផ្សេងៗទៀតដោយរីករាយ ដោយមិនចាំបាច់ចូលទៅក្នុង