ប្រើ Google Books Downloader សម្រាប់ទាញយកសៀវភៅពី Google

ប្រសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកវិធីសម្រាប់ទាញយកសៀវភៅ ឬទស្សនាវដ្តីពី Books នោះ គឺអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Books Downloader អាចជួយលោកអ្នកបាន​ ។

Google Books Downloader អាចលោកអ្នកទាញយកសៀវភៅពី Google Book ដោយអាចកំណត់ជាឯកសារ PDF, ឬរូបភាព (JPG) បានផងដែរ ។

ដើម្បីកម្មវិធីនេះ យើងគ្រាន់តែចម្លងអាស័យដ្ឋានវ៉ិបសាយរបស់ ទៅដាក់ក្នុង Google Book URL ជាការស្រេច។ ហើយកំណត់ជាឯកសារ PDF, រូបភាព ។ កម្មវិធីនេះ ផ្តល់ដោយឥតគិតថ្លៃ ប៉ុន្តែប្រើប្រាស់បានតែនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការវីដូន ។

ទាញយកកម្មវិធី

ប្រភព​ដើម http://www.addictivetips.com/windows-tips/google-books-downloader-download-google-books-marked-as-full-view/