ងាយៗដើម្បីអោយកុំព្យូទ័រនិយាយអោយស្ដាប់

ពិសេសណាស់វាជារឿងធម្មតាទេចំពោះអ្នកបានចេះកូដច្រើន គេអាចសរសរបានយ៉ាងងាយ តែចំពោះអ្នកមិនសូវចេះកូដមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេ។ ដូច្នះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីគន្លឹះងាយៗ ដើម្បីអោយកុំព្យូទ័រ និយាយអោយស្ដាប់ជាភាសាអង់គ្លេស ដោយធ្វើតាមជំហានខាងក្រោម៖

របៀបធ្វើ

1. បើកម្មវិធី .

2. សួមវាយតាមកូដខាងក្រោម ឬចំម្លង ទៅដាក់ក្នុង notepad.

Dim message, sapi
message=InputBox(“What do you want me to say?”,” to Me”)
Set sapi=CreateObject(“sapi.spvoice”)
sapi.Speak message

3. សូមរក្សា file នោះជា extension .vbs

4. សួមដំណើរការ File នោះ, type anything you want in the textbox and press OK.

5. សូមសាកល្បងវាយអ្វីដែលអ្នកចង់ស្ដាប់។